Muzeum – místo, kde mají předměty příběh

Malé univerzitní muzeum je součástí Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Stálá expozice představuje témata evoluce člověka a jeho příbuzných, vývoje jedince (ontogeneze), lidské variability a také patologie a smrti. Po desítky let je návštěva muzea součástí výuky biologie na základních, středních i vysokých školách.

Hrdličkovo muzeum člověka je kulturním místem paměti s osobitým charakterem. Důležitá je jeho historická tradice a kontinuita. Bezprostřední návaznost na akademické prostředí muzeu umožňuje zapojení vědeckých kapacit. Posláním muzea je umožnit setkávání a konfrontaci veřejnosti, studentů i vědců a prezentovat společensky významné aspekty a problémy vědeckého výzkumu, jak minulého, tak současného.

Podrobnosti o expozici a historii muzea naleznete v samostatných článcích:


Pracovníci muzea

Mgr. Martina Galetová, PhD.

Kurátor sbírky, vedoucí muzea

Mgr. Zuzana Schierová

Koordinátor exkurzí, odborný lektor

Zuzana Schierová je absolventkou oboru Antropologie a genetika člověka na PřF UK, kde pokračuje v doktorském studiu. Zabývá se především paleopatologií, zejména stavem pohybového aparátu středověkých populací. V muzeu působí jako odborný lektor a koordinátor exkurzí.

Mgr. Lucie Babíčková

Odborný lektor

Lucie Babíčková je absolventkou oboru Obecná antropologie na FHS UK, kde v současnosti pokračuje v doktorském studiu. Zabývá se především antropologií smrti se zaměřením na hřbitovy a pohřbívání.V muzeu působí jako odborný lektor.

Mgr. Dominika Bencúrová

Odborný lektor

Dominika Bencúrová je absolventkou bakalářského mezioborového studia biologie a psychologie na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Dokončila magisterské studium Antropologie a genetika člověka na PřF UK a pokračuje v postgraduálním studiu. V muzeu se kromě lektorování ve slovenském jazyce podílí na archivaci a katalogizaci muzejních sbírek.

Mgr. Zuzana Imryšková

Odborný lektor

Mgr. Julie Tomsová

Odborný lektor pro egyptskou sbírku

Julie Tomsová je absolventkou magisterského oboru Historie na FF UK, bakalářských oborů Základy humanitní vzdělanosti na FHS UK a dvouoborového studia Egyptologie a Klasické archeologie na FF UK. Od roku 2012 se v muzeu podílí na dokumentaci antropologicko-egyptologické sbírky a na její prezentací veřejnosti.


Externí spolupracovníci muzea

Mgr. Jan Cvrček

Odborný lektor

Jan Cvrček absolvoval magisterský obor na Katedře antropologie a genetiky člověka na PřF UK a pokračuje v doktorském programu Antropologie a genetika člověka. Zabývá se především studiem biologické příbuznosti u kosterních pozůstatků a fyzickou antropologií ve vztahu ke genealogii, soudnímu lékařství a patologii.

Mgr. Alexandra Ibrová

Odborný lektor

Alexandra Ibrová je absolventkou magisterského oboru Antropologie a genetika člověka a pokračuje v doktorském programu Antropologie a genetika člověka. Zabývá se hlavně studiem rekonstrukce života minulých populací pomocí geometricko-morfometrických analýz skeletu. V muzeu pracuje jako lektorka.

Mgr. Michaela Klugerová

Odborný lektor

Michaela Klugerová je absolventkou magisterského oboru Antropologie a genetika člověka na PřF UK. Zajímá se o klinickou genetiku a diagnostiku, zároveň o pedagogiku a didaktiku biologie. Kromě provádění exkurzí zajišťuje pořádání doprovodných akcí a workshopů, které také vede jako lektorka.

Mgr. Šárka Mašková Janotová

Archivace sbírek

Šárka Mašková Janotová vystudovala obor Historie na FF UK, kde pokračuje v doktorském studiu. V muzeu působí od roku 2008, podílí se na zpracování archivních dokumentů muzea a dokumentů s muzeem spjatých. Zaměřuje se především na donátorskou činnost Aleše Hrdličky a jeho ekonomické vazby s muzeem.

Mgr. Barbora Musilová

Odborný lektor

Barbora Musilováje absolventkou magisterského oboru Antropologie a genetika člověka a pokračuje v doktorském programu Antropologie a genetika člověka. Zabývá se zejména virtuální antropologií a využitím 3D metod k identifikaci ostatků pro forenzní účely. V muzeu působí jako lektor.

Mgr. Nina Seyčková

Koordinátor nových médií

Nina Seyčková je absolventkou Studií nových médií na FF UK, kde pokračuje v doktorském studiu. Jejím tématem je propojování muzeí, nových médií a vzdělávání. Snaží se nacházet cesty, jak nová média a jejich principy zapojit do chodu muzea – stojí za projektem nových webových stránek a podílí se na přípravě nové stálé expozice.

Mgr. Nikola Smidovčinová

Odborný lektor

Nikola Smidovčinová je absolventkou bakalářského oboru Studium humanitní vzdělanosti na FHS UK, kde nyní studuje magisterský obor Obecná antropologie. Zabývá se především traseologií (metoda zkoumající stopy použití na povrchu artefaktů z různých materiálů) a experimentální archeologií. V muzeu působí jako lektor.

Mgr. Blanka Šebánková

Odborný lektor

Blanka Šebánková je absolventkou studia sociální a kulturní antropologie a studia antropologie populací minulosti na FF ZČU. Pokračuje v doktorském studia Evoluční biologie na PřF UK. Zabývá se etologickými výzkumy a biomedicínskou antropologií. Od roku 2011 pracuje v muzeu jako lektor, spolupracuje s Prirodovedci.cz