Muzeum – místo, kde mají předměty příběh

Malé univerzitní muzeum je součástí Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Stálá expozice představuje témata evoluce člověka a jeho příbuzných, vývoje jedince (ontogeneze), lidské variability a také patologie a smrti. Po desítky let je návštěva muzea součástí výuky biologie na základních, středních i vysokých školách.

Hrdličkovo muzeum člověka je kulturním místem paměti s osobitým charakterem. Důležitá je jeho historická tradice a kontinuita. Bezprostřední návaznost na akademické prostředí muzeu umožňuje zapojení vědeckých kapacit. Posláním muzea je umožnit setkávání a konfrontaci veřejnosti, studentů i vědců a prezentovat společensky významné aspekty a problémy vědeckého výzkumu, jak minulého, tak současného.

Podrobnosti o expozici a historii muzea naleznete v samostatných článcích:


Pracovníci muzea

Mgr. Martina Galetová, PhD.

Kurátor sbírky, vedoucí muzea

Mgr. Zuzana Schierová

Koordinátor exkurzí, odborný lektor

Zuzana Schierová je absolventkou oboru Antropologie a genetika člověka na PřF UK, kde pokračuje v doktorském studiu. Zabývá se především paleopatologií, zejména stavem pohybového aparátu středověkých populací. V muzeu působí jako odborný lektor a koordinátor exkurzí.

Mgr. Radka Marta Dvořáková, PhD.

Odborný lektor

Radka Marta Dvořáková je absolventkou magisterského oboru Teoretická a evoluční biologie (PřF UK) a doktorského oboru Vzdělávání v biologii (PedF UK). V současné době působí na Katedře učitelství a didaktiky biologie, kde se zabývá reflexí moderních evolučních poznatků ve výuce přírodopisu/biologie na 2. a 3. stupni a postoji české veřejnosti k evoluční tematice.

Mgr. Zuzana Imryšková

Odborný lektor

Zuzana Imryšková je absolventkou oboru Antropologie a genetika člověka na PřF UK a v roce 2011 úspěšně zakončila pedagogické studium, obor Biologie. Ve své práci se zabývala především genetickou podstatou folikulárních lymfomů. V současné době také působí jako učitel přírodovědných předmětů na Taneční konzervatoři-gymnáziu v Praze.

Mgr. Lenka Kožejová Jaklová

Odborný lektor

Lenka Kožejová Jaklová je studentkou doktorského studijního programu Antropologie a genetika člověka na PřF UK. Zaměřuje se zejména na virtuální a klinickou antropologii. Ve své práci posuzuje vliv jednotlivých operačních zákroků na růst a vývoj obličejových struktur u jedinců s rozštěpy rtu a patru. V muzeu působí jako lektorka.

Bc. Pavla Alexia Jarešová

Odborný lektor

Pavla Alexia Jarešová je studentkou studijního programu Antropologie a genetika člověka na PřF UK.

Bc. Viktória Königová

Odborný lektor

Viktória Königová je studentkou magisterského studijního programu Antropologie a genetika člověka na PřF UK.

Mgr. Blanka Šebánková

Odborný lektor

Blanka Šebánková je absolventkou studia sociální a kulturní antropologie a studia antropologie populací minulosti na FF ZČU. Pokračuje v doktorském studia Evoluční biologie na PřF UK. Zabývá se etologickými výzkumy a biomedicínskou antropologií. Od roku 2011 pracuje v muzeu jako lektor, spolupracuje s Prirodovedci.cz

Mgr. Julie Tomsová

Odborný lektor pro egyptskou sbírku

Julie Tomsová je absolventkou magisterského oboru Historie (FF UK) a bakalářských oborů Základy humanitní vzdělanosti (FHS UK), Klasická archeologie – Dějiny východní Středomoří ve starověku (FF UK). Pokračuje ve svých studiích v magisterském programu Klasická archeologie (FF UK) a v doktorském studiu Obecné antropologie (FHS UK). Od roku 2012 se v muzeu podílí na dokumentaci antropologicko-egyptologické sbírky a na její prezentací veřejnosti.

Bc. Dominik Velé

Odborný lektor

Dominik Velé je studentem magisterského studijního programu Antropologie a genetika člověka na PřF UK.


Externí spolupracovníci muzea

Mgr. Lucie Babíčková

Odborný lektor

Lucie Babíčková je absolventkou oboru Obecná antropologie na FHS UK, kde v současnosti pokračuje v doktorském studiu. Zabývá se především antropologií smrti se zaměřením na hřbitovy a pohřbívání. V muzeu působí jako odborný lektor.

Mgr. Dominika Mravec Bencúrová

Odborný lektor

Dominika Bencúrová je absolventkou bakalářského mezioborového studia biologie a psychologie na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Dokončila magisterské studium Antropologie a genetika člověka na PřF UK a pokračuje v postgraduálním studiu. V muzeu se kromě lektorování ve slovenském jazyce podílí na archivaci a katalogizaci muzejních sbírek.

Mgr. Jan Cvrček

Odborný lektor

Jan Cvrček absolvoval magisterský obor na Katedře antropologie a genetiky člověka na PřF UK a pokračuje v doktorském programu Antropologie a genetika člověka. Zabývá se především studiem biologické příbuznosti u kosterních pozůstatků a fyzickou antropologií ve vztahu ke genealogii, soudnímu lékařství a patologii.

Mgr. Simona Čerevková

Odborný lektor

Simona Čerevková je lektorkou HMČ od roku 2017. Vystudovala magisterský obor Antropologie a genetika člověka na PřF UK a zaměřuje se na retrospektivní antropologii. Výzkumnou činnost provádí v oblasti analýzy průřezu kostí nedospělých jedinců z raného středověku s důrazem na zkoumání metodického přístupu získání dat.

Mgr. Vojtěch Fikar

Odborný lektor

Vojtěch Fikar je studentem doktorského oboru Antropologie a genetika člověka. ve své práci se zabývá Hodnocením fyzické aktivity minulých populací pomocí analýza transverzálních průřezů dlouhých kostí a svalové aktivity. V muzeu působí jako lektor.

Mgr. Alexandra Ibrová

Odborný lektor

Alexandra Ibrová je absolventkou magisterského oboru Antropologie a genetika člověka a pokračuje v doktorském programu Antropologie a genetika člověka. Zabývá se hlavně studiem rekonstrukce života minulých populací pomocí geometricko-morfometrických analýz skeletu. V muzeu pracuje jako lektorka.

Mgr. Šárka Mašková Janotová, PhD.

Archivace sbírek

Šárka Mašková Janotová vystudovala obor Historie na FF UK, kde pokračuje v doktorském studiu. V muzeu působí od roku 2008, podílí se na zpracování archivních dokumentů muzea a dokumentů s muzeem spjatých. Zaměřuje se především na donátorskou činnost Aleše Hrdličky a jeho ekonomické vazby s muzeem.

Mgr. Tomáš Moravec

Odborný lektor

Tomáš Moravec je studentem magisterského studijního programu Antropologie a genetika člověka na PřF UK.

Mgr. Nina Seyčková

Koordinátor nových médií

Nina Seyčková je absolventkou Studií nových médií na FF UK, kde pokračuje v doktorském studiu. Jejím tématem je propojování muzeí, nových médií a vzdělávání. Snaží se nacházet cesty, jak nová média a jejich principy zapojit do chodu muzea – stojí za projektem nových webových stránek.

Mgr. Petra Skalníková

Odborný lektor

Petra Skalníková je absolventkou magisterského oboru Zoologie na PřF UK, kde pokračuje v doktorském studiu. Zabývá se především výzkumem emoční paměti v Národním ústavu duševního zdraví. Působí také v primatologické laboratoři, kde rozvíjí svůj zájem o primáty a etologický výzkum. V muzeu působí jako lektor.

Mgr. Petra Uhlík Spěváčková

Odborný lektor

Mgr. Barbora Suchá

Odborný lektor

Barbora Suchá je absolventkou magisterského oboru Antropologie a genetika člověka a pokračuje v doktorském programu Antropologie a genetika člověka. Zabývá se zejména virtuální antropologií a využitím 3D metod k identifikaci ostatků pro forenzní účely. V muzeu působí jako lektor.

Mgr. Nikola Šerá

Odborný lektor

Nikola Šerá je absolventkou magisterského oboru Obecné antropologie na FHS UK, kde nyní pokračuje v doktorském studiu. Zabývá se především traseologií (metoda zkoumající stopy použití na povrchu artefaktů z různých materiálů) a experimentální archeologií. V muzeu působí jako lektor.

Mgr. Michaela Zajíčková

Odborný lektor

Michaela Klugerová je absolventkou magisterského oboru Antropologie a genetika člověka na PřF UK. Zajímá se o klinickou genetiku a diagnostiku, zároveň o pedagogiku a didaktiku biologie. Kromě provádění exkurzí zajišťuje pořádání doprovodných akcí a workshopů, které také vede jako lektorka.